6
11
Có vẻ ổn
 • Không chứa từ ngữ nhạy cảm hoặc bị cấm. Rất tốt!
 • Độ dài dưới 12 ký tự. Rất tốt!.
Các vấn đề
  A a ɑ α ά ã ǟ ǻ ą ʌ Д À Â Ã Λ Δ λ
  B b ъ ь ɓ в ɓ ƅ ҍ þ Ϧ ɮ ฿ β ß Ɓ
  C c ċ ĉ ƈ ç © ¢ ς Ć Ĉ Č Ƈ ʗ
  D d ɗ ժ ƌ ɖ δ đ ծ ð ď Ð Ď Ɗ
  E e ê ҽ ɛ ε є ĕ ɘ £ Σ Ξ Ǝ ٤ Ɛ Є ع
  F f ғ ʄ ʅ ſ բ ɟ { ƒ ɭ Ғ Ŧ
  G g ɠ ĝ ɢ ʛ ց ʚ ğ ġ ģ ĝ ϱ ق Ĝ Ɠ Ģ Ǥ
  H h ĥ ħ н ɦ ԋ հ ɧ ɥ ђ Ћ Ĥ Ħ Ή Ӈ
  I i ι ĭ ï ì ¡ ĩ ϊ ɨ ɪ | ! İ Ϊ أ Ī
  J j ʝ ʆ ʲ ڑ ژ נ ƾ į ĵ Ĵ ſ ¿ ʖ
  K k ƙ к ӄ қ ќ ĸ ҡ ҟ ʞ Ќ Ҡ Ҟ Қ Ҝ Ķ
  L l ĺ ľ ŀ 1 ł ʅ ɭ ʟ Ł Ŀ Ĺ Ļ Ł
  M m м ɱ ʍ м Л Ҧ Π
  N n ñ ŋ ղ ռ ɲ ή ɴ и й ה ה И Й Ɲ
  O o ō ø ǿ õ σ ơ օ ő ¤ Ø Ŏ Ơ Ѻ
  P p ρ þ Ƥ ƥ թ ք ր Չ Þ ƿ Ƿ Ƥ
  Q q ҩ Գ ƍ φ ʠ ϙ ǫ ǭ զ գ Զ ٩ Ω Ǫ Ǭ Ҩ
  R r ŗ ѓ ŕ ř ʀ я ɾ г Ґ Ŕ Ȓ Ŗ Ʀ Ր Я Г
  S s ś š § $ ŝ ş ѕ ֆ ʂ ƨ Ƨ Ś Ş ٸ
  T t ţ τ ƭ ť ŧ т ʈ է ȶ ƚ Ţ Ƭ Ť Ŧ
  U u ũ ü υ ʉ µ ʊ ų ϋ մ Ʊ Ũ Ū Ц Ų
  V v ν ѵ ʋ v ΰ ύ Ʋ Ѵ Ɣ ɣ ɤ ۷
  W w ŵ ш щ ω ɯ ա ɰ Ψ Ш Щ Ŵ
  X x х х × ҳ × χ Ӿ Ж χ Ӽ
  Y y ŷ ʏ ý ɥ ÿ վ կ Ƴ ¥ ɣ у ÿ ץ γ ψ
  Z z ż ƶ ȥ ʐ ʑ Հ ʒ ʓ ž Ƶ Ź